Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności Aplikacji mobilnej ma charakter informacyjny. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w aplikacji mobilnej.

2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Artur Faryj wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Hievii Media Artur Faryj, adres siedziby: 12-200, Pisz, ul.Warszawska 55a, adres do doręczeń: 12-200, Pisz, ul.Warszawska 55a, NIP: 8491594549, REGON: 387860369, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel. 780 037 887. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: app@hieviimedia.pl Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie. Zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.

3. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

• Prowadzenie systemu reklam Google Admob

• Prezentacja oferty lub informacji

• Prowadzenia analiz statystycznych

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

• Poprzez usługi Google Firebase, Google Analytics, Google Admob oraz Onesignal.

5. System reakcji jest całkowicie anonimowy.

6. Dane o zapisanych postach są przechowywane jedynie na urządzeniu użytkownika. Nie przechowujemy tych danych na serwerach.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1. Dane użytkownika, zostają zaszyfrowane i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2. Dane użytkownika przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: nazwa.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
• firma hostingowa na zasadzie powierzenia
• kurierzy
• operatorzy pocztowi
• operatorzy płatności
• operatorzy systemu komentarzy/odpowiedzi
• upoważnieni pracownicy i współpracownicy
• firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

3.Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
• dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• oraz przenoszenia danych.

4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Istotne techniki marketingowe

1. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

2. Operator stosuje w Aplikacji Mobilnej narzędzia takie jak Google Analytics for Firebase, Firebase, Admob dostarczonych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Operator wykorzystuje te usługi do prowadzenia statystyk, analizowania ruchu, prowadzenia działań marketingowych, oraz wysyłania powiadomień Push. Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje.

3. Operator stosuje technologię Onesignal do wysyłania powiadomień Push.

Aktualizacja: 01.08.2021

Używamy pliki cookie, aby zapewnić wysoką jakość. Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę Prywatności i pliki cookie.